НАЧАЛО

СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец е едно от красивите големи училища в област Монтана, средищно за общината. В него се обучават 609 ученици от града и 7 околни села, половината от които са от ромски произход.

Управленският екип се състои от директор и трима помощник-директори.

Педагогическият персонал е специализиран за работа с ученици от І до ХІІ клас и участва ежегодно в допълнителни обучения, свързани с работа по подобряване методиката на обучение и развиване на редица извънкласни проектни дейности.

Хората, работещи в СУ „Иван Вазов” в дългогодишната си практика са се доказали, като много добри педагози – учители специалисти, непедагогическия персонал обгрижва възпитаниците си, спазвайки етичните и нормативни норми.

Училището участва в различни дейности за мотивиране на децата от ромски произход за по-активно включване в училищния живот и за приобщаване на родителите към целите на училищното образование. Проект „Работим, учим и творим” и съвместната ни работа с ЦОИДУЕМ е възможност за постигане на тази нелека задача, тъй като застъпените дейности предполагат по-широко и трайно практическо усвояване на знания от учениците, което е мотивиращ фактор за по-активното им включване в учебния процес.

През 2017 год. СУ „Иван Вазов” бе одобрено за иновативно училище. Иновацията е насочена към разширяване приложението на нови методи на преподаване и по-конкретно прилагане на интердисциплинарния подход и проектно-базирано обучение.

Чрез проекта 30 учители ще се квалифицират за прилагане на методите на сугестологията, което ще направи усвояването на учебния материал по-лесно и атрактивно. Ще акцентираме върху „учене чрез действие”, като ученици с различни умения ще взимат еднакво участие при решаване на проблеми, разработени като проектни задания.

Чрез проектни дейности планираме да създадем еко-интериор в сградите на училището, като ще привлечем родители, учители и доброволци от местната общност.

Целта на проекта е пълноценна социализация на деца  ученици от етническите малцинства и гарантиране на равен достъп за качествено образование на всички ученици. Това ще постигнем чрез дейности, развиващи умения, необходими на съвременния млад човек на пазара на труда – усвояване на българския език, умения за презентиране, защита на позиция, умения за комуникация и работа в екип.

Продължителността на проекта е 22 месеца.

Чрез поредица от дейности: еко-дизайн, езикова школа по български език и литература, презентационни умения, работа с информационни потоци – структуриране и представяне, палитра – приятелство, обучение на учители, проектно-базирано обучение с акцент по БЕЛ и публични защити на ученически проекти  ще реализираме посочените цели, превръщайки образованието в по-привлекателна ценност за учениците от СУ „Иван Вазов”. Целевата група на проекта са 243 ученици, от които 110 роми, 30 учители, 20 родители, 13 доброволци, непреки бенефициенти са още 360 ученици, техните родители 32 учители.