ДЕЙНОСТИ

Предизвикателството на проект „Работим, учим и творим“ е чрез поредица от дейности, съответстващи на иновативния план на училището, да се постигне пълноценна социализация на децата и учениците от етническите малцинства и да бъде гарантиран равен достъп до качествено образование на всички, желаещи да се включат в реализирането им като разгърнат творческия си потенциал, придобият умения за работа в екип и повишат нивото на знанията си.

Дейност 1: Организация и управление на проекта
Специфична цел: Мониторинг и осъществяване на проектните дейности.
Екип: Ани Ангелова, Антоанета Антонова-Стаменова
   Дейността цели проучване интересите на учениците, създаване на условия за оптимална реализация на проектните дейности, изготвяне на технически и финансови отчети и вземане на своевременни корективни мерки при необходимост.
   Вследствие на правилно управление на проектните дейности, се очаква той да бъде реализиран и изпълнен успешно, съгласно заложените параметри.
Дейност 2: Информиране и публичност
Специфична цел: Публично презентиране, целите и хода на проект „Работим, учим и творим”, финансиран от ЦОИДУЕМ.
   Създаване на условия за обществен мониторинг за изпълнение на проекта.
Изпълнител: Ани Ангелова, Антоанета Антонова-Стаменова, обучители
   Дейността е свързана с изработването на рекламни материали в началото, края и хода на проекта, които включват изработването на 50 плаката и 100 дипляни. Същите ще бъдат раздадени сред местната общност с цел информиране и популяризиране на целите и дейностите на проекта.
Дейност 3: Конференции, обучения, семинари, кръгли маси
Специфична цел: Допълнителна квалификация на учителите от СУ „Иван Вазов” в методиката на сугестологията.
   Създаване на условия за по-атрактивно и качествено образование на учениците, респективно и учениците от ромски произход в СУ „Иван Вазов”.
Изпълнител: Ани Ангелова
   Дейността предвижда обучение на 30 учители от СУ „Иван Вазов” за боравене с нетрадиционна методология по сугестология, която да използват в урочната си дейност. Обучението е с продължителност два месеца и ще се ползват услугите на специалисти в областта на сугестологията.
Дейност 4: Езикова школа по български език и литература
Специфична цел: Гарантиране на равен достъп до качествено образование на всички ученици, респективно учениците от етническите малцинства.
   Повишаване знанията на учениците по БЕЛ.
Обучител: Венета Максимова
   В рамките на две учебни години ще бъдат сформирани две групи /за всяка учебна година по 1 група/ по 10 ученици, които ще повишат знанията си по Български език и литература. За всяка година се предвижда работа с 1 група.
Дейност 5: Еко–дизайн
Специфична цел: Пълноценна социализация на учениците от етническите малцинства.
   Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства.
Обучител: Румен Иванов
   СУ „Иван Вазов” е одобрено за иновативно училище през 2016 г. Една от заложените дейности е изработване на уникално обзавеждане за училищните фоайета от ученици, учители и родители чрез употреба на еко-материали. Предвиждаме конкурс за интериорен дизайн сред учениците, като най-добрите проекти ще бъдат реализирани от училищната общност. Идеята е учениците и всички заинтересовани лица да участват максимално в училищния живот.
Дейност 6: Презентационни умения
Специфична цел: Подобряване комуникативните способности на учениците.
   Пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства.
Обучител: Албена Цветкова
   В рамките на две учебни години ще бъдат сформирани две групи по 15 ученици /по една група за всяка учебна година/. Учениците ще бъдат обучавани в умения за презентиране и работа с информационни програми.
Дейност 7: Клуб „Информационни потоци“
Специфична цел: Пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства.
   Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства.
Обучител: Beнциcлaв Cтaмeнoв
   Предвижда се създаване на електронна платформа на проекта, в която учениците ще качват актуални материали за хода на изпълнение на дейностите. Ще бъдат сформирани 2 групи х 10 ученици /по 1 група за всяка година/, които ще се обучават в създаване на уеб сайтове, намиране на необходима информация, изпращане на адресати на необходима информация и др.
Дейност 8: Проектно-базирано обучение с акцент по БЕЛ и публична защита на ученически проекти.
Специфична цел: Гарантиране равен достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства.
   Пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства.
Изпълнител: Преподаватели към СУ „Иван Вазов“
   Дейността включва реализацията на общо 7 проекта за двете години, в които ще бъде застъпено проектно-базирано обучение чрез интердисциплинарен подход. 63 ученици ще участват в реализирането на ученическите проекти, като в края на всеки се предвижда публична защита с участие на жури.